ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์


 
        ภายในปีการศึกษา ๒๕๕๘-๒๕๖๑ โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนมีทักษะด้านการสื่อสารภาษาต่างประเทศและด้านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสมตามวัยพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูมีมาตรฐานวิชาชีพ จัดประสบการณ์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ น้อมนำหลักของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้การบริหารแบบมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการจัดประสบการณ์
 ๑. มุ่งเน้นพัฒนาการทั้ง ๔ ด้านเพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนสู่การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่โดดเด่นของโรงเรียนคาทอลิกกับนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมตามวุฒิภาวะ
๓. มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๔. มุ่งเน้นให้นักเรียนใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เหมาะสมกับวัย
๕. พัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข
๖. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
๗. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีทักษะการจัดประสบการณ์ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธ์ของนักเรียน โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๘. พัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ
๙. พัฒนาให้มีบรรยากาศภายในและภายนอกห้องเรียน เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโดยการปฏิบัติจริง