ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

ปฏิทินกิจกรรม


ปฏิทินงานประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๐๒๒

ปฏิทินงานเดือน พฤษภาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๐๒๒  
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
 ๑ ๒  ๓   ๔  
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔
๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑
๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
๒๙ ๓๐ ๓๑        
                           วันที่ ๕    พฤษภาคม ๒๕๖๕                               ประชุมครูประจำเดือน
                           วันที่ ๑๓  พฤษภาคม ๒๕๖๕                               วันพืชมงคล
                           วันที่ ๑๕  พฤษภาคม ๒๕๖๕                               วันวิสาขบูชา
                           วันที่ ๑๖  พฤษภาคม ๒๕๖๕                               วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
                           วันที่ ๑๗  พฤษภาคม ๒๕๖๕                               เปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
                           วันที่ ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๖๕                               ประชุมผู้ปกครอง

 
ปฏิทินงานเดือน มิถุนายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๐๒๒
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘
๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕
๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙  ๓๐    
                           วันที่  ๓   มิถุนายน ๒๕๖๕                     วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
                                                                                   พระบรมราชินี
                           
วันที่  ๑๐  มิถุนายน ๒๕๖๕                     วจนพิธีกรรมเปิดปีการศึกษาใหม่ ฉลองนักบัญกัสปาร์ แบร์โทนี
                           วันที่  ๑๖  มิถุนายน ๒๕๖๕                     วันไหว้ครู
                           วันที่  ๒๖  มิถุนายน ๒๕๖๕                     วันสุนทรภู่
                           วันที่  ๒๙  มิถุนายน ๒๕๖๕                     วันคล้ายวันเกิด + ฉลองศาสนนามคุณพ่อภาคภูมิ วรพรทัสนา

                           
ปฏิทินงานเดือน กรกฎาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๐๒๒
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
         
๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖
๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓
๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๓๐
๓๑            
                          วันที่ ๑   กรกฎาคม ๒๕๖๕                            วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
                          วันที่ ๑๓ 
กรกฎาคม ๒๕๖๕                           วันอาสาฬหบูชา
                          วันที่ ๑๔  
กรกฎาคม ๒๕๖๕                           วันเข้าพรรษา
                          วันที่ ๑๕  
กรกฎาคม ๒๕๖๕                           หยุดกรณีพิเศษตามมติ ครม.
                          วันที่ ๒๘  
กรกฎาคม ๒๕๖๕                           วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.๑๐
                          วันที่ ๑๙  
กรกฎาคม ๒๕๖๕                            วันภาษาไทยแห่งชาติ
                          
 
ปฏิทินงานเดือน สิงหาคม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๐๒๒   
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
   ๑ ๒  ๓  ๔  ๖ 
๙  ๑๐  ๑๑ ๑๒  ๑๓  ๑๔ 
๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑
๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘
๒๙ ๓๐ ๓๑        
                          วันที่ ๔  สิงหาคม ๒๕๖๕                                 ประกวดหนูน้อยมารยาทงาม
                          วันที่ ๙  สิงหาาคม ๒๕๖๕                               อบรมคุณธรรม-จริยธรรมของศาสนาพุทธและศาสนาอิสลาม
                          วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๕                                อบรมคุณธรรม-จริยธรรมของศาสนาคริสต์
                          วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕                                วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
                                                                                           พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
 

ปฏิทินงานเดือน กันยายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕/๒๐๒๒   
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
     
๑๐ ๑๑
๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖ ๑๗ ๑๘
๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔ ๒๕
๒๖ ๒๗ ๒๘  ๒๙  ๓๐    
 
                                 วันที่ ๘  กันยายน  ๒๕๖๕                        กิจกรรมวันเกิดแม่พระ
                                 วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๕                        วันสารทไทย