ฟรี
 • ผลการทดสอบทางการศึกษา NT
  ได้อันดับที่ 1 ของกลุ่มสาระภาษาไทย

 • ศึกษาธิการจังหวัดพังงาได้เข้าตรวจติดตามนโยบายฯ ณ โรงเรียนมารีรัก พังงา
  19/1 ถนนเจริญราษฎร์ ต.ท้ายช้าง อ.เมืองพังงา จ.พังงา 82000
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พังงา

 • เลื่อนการเปิดภาคเรียน
  วันที่ 1 กรกฏาคม 2563

 • โรงเรียนมารีรัก พังงา
  เลขที่ ๑๙/๑ ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา รหัสไปรษณีย์ ๘๒๐๐๐ โทรศัพท์ ๐๗๖๔๘๑๘๑๔

ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
                 
                    โรงเรียนอนุบาลมารีรักพังงา เป็นโรงเรียนในเครือคาทอลิกและเป็นโรงเรียนเอกชนแห่งแรกในอำเภอเมือง  จังหวัดพังงา  ตั้งอยู่ที่   ๑๙/๑  ถนนเจริญราษฎร์  ตำบลท้ายช้าง  อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  ในที่ดิน ๕ ไร่ ๒ งาน  ๗๘.๙๐  ตารางวา   ซึ่งเป็นของมูลนิธิคาทอลิกสุราษฎร์ธานี โดย นายประพนธ์  ชัยเจริญ  อยู่ที่   ๓๑๗  ถนนตลาดใหม่  อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  ประเภทโรงเรียน  สามัญศึกษามาตรา  ๑๕  ระดับก่อนประถมศึกษา 
                     เปิดทำการสอนตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๕.๓๐ นาฬิกา  หยุดพักใหญ่ตั้งแต่เวลา  ๑๑.๓๐ นาฬิกา  ถึงเวลา  ๑๒.๓๐ นาฬิกา   หลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ  ทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่  ๑  ถึงชั้นอนุบาลปีที่  ๓   วิชาที่สอน  สามัญ     อายุของนักเรียนที่เปิดรับ คือ  ๓ -  ๕  ปี  ในปีหนึ่งแบ่งภาคเรียนออกเป็น  ๒  ภาค  ภาคต้นตั้งแต่  ๑๖  พฤษภาคม  ถึง   ๑๐  ตุลาคม  ภาคปลายตั้งแต่  ๑  พฤศจิกายน  ถึง  ๓๑  มีนาคม  วันหยุดประจำสัปดาห์  คือ วันเสาร์และวันอาทิตย์
                     เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกวันที่ ๑๖ พฤษภาคมพ.ศ.๒๕๔๕ บริหารงานและดูแลรับผิดชอบโดยบาทหลวงคณะรอยแผลศักดิ์สิทธิ์  และ ซิสเตอร์คณะรักกางเขน  แห่ง  จันทบุรี  

                                                                                        
????????›?? ?????ž??—?????ˆ??€???????ˆ????????‚??‰?????‡